Säännöt

1. NIMI JA KOTIPAIKKA
Yhdistyksen nimi on Suomen Venäjäntoyt ja kotipaikka Helsinki.

2. TARKOITUS
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää koiraharrastusta ja toimia venäjäntoysta kiinnostuneiden yhdyssiteenä ja pyrkiä edistämään venäjäntoyden tuntemusta ja jalostustoimintaa Suomessa Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n jäsenyhdistyksenä.

3. TOIMINTAMUODOT
Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys
1. Tekee yhdistyksen toimialaan kuuluvaa valistustyötä, harjoittaa julkaisutoimintaa ja järjestää keskustelu-, neuvonta- ja koulutustilaisuuksia sekä kursseja ja koiranäyttelyitä.
2. Harjoittaa yhteistoimintaa alan keskusjärjestön ja muiden kenneljärjestöjen kanssa
sekä antaa niille tarvittaessa apua yhdistyksen puitteissa arvostelutuomareiden koulutuksessa ja rotukirjan ja koirarekisterin pidossa sekä muilla vastaavilla tavoilla.
3. Noudattaa muutoin Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:n rotujärjestölle antamia ohjeita.

4. YHDISTYKSEN OMAISUUS
Yhdistyksen toiminta rahoitetaan jäseniltä perittävillä jäsenmaksuilla. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi omistaa kiinteää tai irtainta omaisuutta sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.

5. JÄSENET
Yhdistyksen jäseninä voivat olla sekä rekisteröidyt yhdistykset että yksityiset henkilöt. Jäsenyyden hyväksyy yhdistyksen hallitus.
Jäsenyhdistykset ovat vuosijäseniä, yksityiset henkilöt voivat olla vuosi-, perhe-, nuoriso-, tuomari- tai kunniajäseniä.
Perhejäseneksi yhdistykseen voivat liittyä henkilöt, jotka kuuluvat jo vuosijäsenenä
olevan ruokakuntaan.
Nuorisojäseneksi voidaan hyväksyä henkilö, joka ei ole täyttänyt 17 vuotta. Kun hän on täyttänyt 17 vuotta hänet siirretään hallituksen päätöksellä suostumuksensa mukaisesti vuosijäseneksi.

Tuomarijäseneksi yhdistyksen hallitus voi kutsua rodun arvostelutuomarin.
Kunniajäseneksi voi vuosikokous kutsua hallituksen yksimielisen ehdotuksen perusteella henkilön, joka on ansiokkaasti toiminut rodun hyväksi.

Jäseniltä perittävän vuosittaisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kullekin jäsenryhmälle.
Tuomari- ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.
Jäsen voi erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle tai ilmoittamalla eroamisesta yhdistyksen kokouksessa, mutta hänen tulee kuitenkin suorittaa maksettavaksi erääntyneet ja eroamisvuoden jäsenmaksu.

Jos jäsen jättää suorittamatta jäsenmaksunsa, toimii yhdistyksen sääntöjen tai tarkoitusperiä vastaan tai hyvien tapojen vastaisesti tai on erotettu Suomen Kennelliitto - Finska Kennelklubben ry:stä, on yhdistyksen hallituksella oikeus erottaa hänet yhdistyksestä.
Jäsen joka on erotettu maksamattomien jäsenmaksujen vuoksi, pyrkiessään uudelleen yhdistyksen jäseneksi maksaa erotus vuoden sekä kuluvan vuoden jäsenmaksun ennen jäsenyyden hyväksyntää.
Jäsenellä, joka eroaa tai erotetaan yhdistyksestä, ei ole oikeutta sen varoihin.

6. HALLITUS
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon puheenjohtajan lisäksi valitaan kaksi - viisi (2 - 5) muuta varsinaista jäsentä kahdeksi vuodeksi kerrallaan.
Lisäksi valitaan vuodeksi kerrallaan nolla - kaksi (0 - 2) varajäsentä, joilla on oikeus olla läsnä hallituksen kokouksissa.
Hallituksen varsinaisista jäsenistä on erovuorossa vuosittain puolet tai
lähinnä puolet.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan.
Sihteeri ja rahastonhoitaja voidaan valita myös hallituksen ulkopuolelta.

Mikäli hallituksen jäsen joutuu eroamaan kesken toimikauden, voi yhdistyksen ylimääräinen kokous valita hänen tilalleen uuden jäljellä olevaksi tomikaudeksi.

Hallitus on päätösvaltainen kun läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä. Yhden paikallaolijoista täytyy olla puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja.

7. TOIMINNANTARKASTAJA
Yhdistyksen vuosikokous valitsee yhdistykselle yhden toiminnantarkastajan ja yhden varatoiminnantarkastajan vuodeksi kerrallaan.

8. YHDISTYKSEN NIMEN KIRJOITTAMINEN
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja yksin tai jompi kumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

9. YHDISTYKSEN TILIT
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös ja hallituksen toimintakertomus on esitettävä toiminnantarkastajalle viimeistään kolme viikkoa ennen yhdistyksen vuosikokousta. Toiminnantarkastajan tulee antaa kokoukselle osoitettu kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta.

10. YHDISTYKSEN KOKOUKSEN KOOLLE KUTSUMINEN
Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle yhdistyksen hallitus. 
Kutsu kokoukseen toimitetaan sähköpostitse tai kirjeitse jäsenille
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta tai ilmoittamalla jäsenjulkaisussa
viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kokousta ilmestyvässä numerossa. 

11. YHDISTYKSEN KOKOUKSET
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä päivänä tammi- maaliskuun aikana. 

Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään 1/10 yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä erityisesti ilmoitettua
asiaa varten kirjallisesti hallitukselta vaatii.
Kokouksissa on jokaisella läsnäolevalla äänioikeutetulla jäsenellä yksi ääni.
Nuorisojäsenellä ja tuomarijäsenellä sekä jäsenyhdistyksellä on pelkkä puheoikeus, ei äänioikeutta.

Kokouksen päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

12. VUOSIKOKOUS
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Kokouksen avaus.
2 Kokouksen puheenjohtajan, sihteerin ja kahden pöytäkirjantarkastajan valinta.
3 Kokouksen laillisuuden toteaminen.
4 Asialistan hyväksyminen työjärjestykseksi.
5  Hallituksen toimintakertomus ja tilinpäätökseen perustuva selostus yhdistyksen
taloudesta edellisenä kalenterivuonna.
6 Toiminnantarkastajan lausunto, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle.
7 Hallituksen puheenjohtajan vaali joka toinen vuosi sekä varsinaisten jäsenten vaali erovuorossa olevien tilalle sekä varajäsenten vaali.
8 Toiminnantarkastajan ja hänen varamiehensä vaali.
9 Vahvistetaan hallituksen esittämät seuraavan vuoden jäsenmaksu, 
 toimintasuunnitelma, sekä tulo- ja menoarvio. 
10 Hallituksen kokoukselle päätettäväksi esittämät asiat.
11 Muut kokouskutsussa mainitut asiat.

13. SÄÄNTÖJEN MUUTTAMINEN
Muutosehdotus näihin sääntöihin on jätettävä yhdistyksen hallitukselle vähintään kuukautta ennen sitä yhdistyksen kokousta, jossa se halutaan käsiteltäväksi.
Hallituksen on esitettävä se lausunnollaan varustettuna yhdistyksen
kokoukselle.

Päätös sääntöjen muuttamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään 2 / 3 enemmistöllä annetuista äänistä.
Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta.

14. YHDISTYKSEN PURKAMINEN
Päätös yhdistyksen purkamisesta on tehtävä kahdessa toisiaan seuraavassa kokouksessa.
Purkamispäätöksen on saavutettava kummassakin kokouksessa vähintään 3 / 4 äänten enemmistö annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa sen varat luovutetaan purkavan kokouksen päättämälle, kennelasiaa edistävälle rekisteröidylle yhdistykselle.

15. YHDISTYSLAKI
Muilta osin tämän yhdistyksen toiminnassa noudatetaan yhdistyslain määräyksiä.

Sääntömuutos (Rekisteröity 13.12.2017 ) 
Sääntömuutos on hyväksytty.